eTFDS 2-2018 net - Side 39Pointe 9: Det Nationale
Kvalitetsprogram er en god
ramme for kvalitetsudvikling
og patientsikkerhed
Kvalitetsprogrammet er en god
ramme for kvalitetsudvikling og patientsikkerhed i det danske sundhedsvæsen. Det repræsenterer et
paradigmeskifte. Med kvalitetsprogrammet bevæger vi os fra Old Public Management med regelstyring til
et dynamisk styringsparadigme orienteret mod New Public Governance, som indebærer, at kvalitetsprogrammet vedvarende skal udvikles i et netværk og partnerskab mellem patienter, sundhedspersonale
og civilsamfundet.
Vi bør imidlertid løbende evaluere kvalitetsprogrammet og de
mange kvalitetsinitiativer, der er illustreret i boksen ovenfor. Hovedparten af de kvalitetsinitiativer, som
vi har iværksat, er således aldrig
evalueret. Dette indebærer, at vi reelt ikke ved, om de har effekt. Vi risikerer derved rituelt at bruge ressourcer på en række initiativer, der
ikke fører til forbedret kvalitet og
dermed heller ikke til mere sundhed
for patienterne.
Evalueringen skal tænkes ind al-
tetsprogrammet skaber en god
lerede i planlægningsfasen. En
ramme om at sikre kvaliteten af
række af initiativerne er tilrettelagt
sundhedsvæsenets ydelser i det
på en måde, som umuliggør evalue-
danske sundhedsvæsen. Der er
ring af, om de vitterlig har effekt
imidlertid behov for at koordinere
(Mainz, 2017). Endelig viser evalue-
de eksisterende kvalitetsinitiativer i
ringen af nogle af de initiativer, der
forbindelse med, at de integreres i
er evalueret, at disse ikke har haft
kvalitetsprogrammet, så kvalitets-
effekt. Ikke desto mindre er meto-
programmet fremstår som et samlet
derne videreført i efterfølgende pro-
program og ikke som en række si-
jekter (Mainz, 2017).
loer (LUP, RKKP, PRO, såkaldte forbedringsprojekter etc.), der hver
Pointe 10: Kvalitet er sundhedsvæsenets vigtigste brand
For patienterne, de pårørende, borgerne, sundhedsprofessionerne, lederne i sundhedsvæsenet og politikerne har kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser ultimativt den største
betydning (Mainz, 2017).
Uanset hvor man arbejder i sundhedsvæsenet, har man en forpligtelse til at bidrage til, at kvaliteten
vedvarende forbedres. Dette indebærer, at uanset hvor man er i sundhedsvæsenet, bør man have fokus
på kvalitetsudvikling og patientsikkerhed (Mainz, 2017).
især lever deres eget liv.
Introduktionen af det nye kvalitetsprogram bør give anledning til,
at vi ser de eksisterende kvalitetsinitiativer efter i sømmene.
Det er særdeles positivt, at kvalitetsprogrammet signalerer metodefrihed til at nå de nationale mål, så
vi undgår, at kvalitetsarbejdet bliver
religiøst. Endelig er der fokus på
dem, det hele drejer sig om, altså
patienterne. Hvis vi skal lykkes med
kvalitetsprogrammet, skal ledelserne i sundhedsvæsenet træde i
karakter og påtage sig at oversætte
kvalitetsprogrammet på rette niveauer.
Afslutning
Som det fremgår, mener vi, at kvaliS U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 2–2018
39

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm