eTFDS 2-2018 net - Side 20Opskriften på moderne mesterlære
Mesterlære er en effektiv metode, der hurtigt gør nyuddannede velfungerende
i den virkelige verden. Men ledelserne skal skabe rammer, der tilgodeser
mesterlærens principper.
ring, der finder sted for at kunne
sammenhæng siges at være en så-
fungere som nyansat på en arbejds-
dan. Dem, der vil det og lykkes med
Hvorfor er overgangen fra uddan-
plads som sygeplejerske eller inge-
mesterlæren, får en virkelig succes-
nelsesverdenen til den virkelige ver-
niør, for 80-90 procents vedkom-
fuld organisation, hvor gode medar-
den så interessant?
mende foregår via deltagelse i arbej-
bejdere flokkes om at blive ansat.
Af Troels Kodal
Mange fagområders grunduddan-
det i form af mesterlære. Med stor
Figuren på næste side viser en
nelser kræver en dybdegående teo-
sandsynlighed er det en viden, der
enkel opskrift til at lykkes med den
retisk fundering. De fleste vil nok
også gælder for andre fagområder.
moderne mesterlære.
nikke genkendende til, at et teore-
Derfor er det vigtigt, at ledel-
tisk grundlag ikke er nok til at blive
serne i både offentlige og private
en dygtig medarbejder i den virke-
virksomheder erkender vigtigheden
lige verden, hvor man skal være
af at skabe rammer, der tilgodeser
godt rustet til at tage ansvar og god
mesterlærens principper, som de er
til at træffe selvstændige beslutnin-
beskrevet i figuren nedenfor.
ger.
Det være sig som for eksempel
nyuddannet ingeniør, sygeplejerske,
læge eller inden for mange andre
felter. »Et er søkort at læse, et andet
er skib at føre«, som man siger. Det
er veldokumenteret, at den oplæ20
TFDS 2–2018 · T E M A
Opskriften til at lykkes
Opskriften på den moderne mesterlære er enkel. Kunsten er at implementere opskriftens ingredienser i
en moderne kompleks organisation.
En sygehusorganisation må i den
Vejen til en
vinderorganisation
Når man følger opskriften for den
moderne mesterlære og samtidig
hele tiden sørger for at give alle
medarbejdere muligheden for at udvikle sig – det vil sige at kunne
håndtere tiltagende komplekse arbejdsopgaver svarende til deres
kompetenceniveau – får man en vinderorganisation, hvor alle kan yde
optimalt.

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm