eTFDS 2-2018 net - Side 19dannelsen i ernæring og sundhed.
nelsen opfordres de til at holde tæt
og organisatoriske muligheder for
Sygeplejerskeuddannelsen er en vel-
kontakt og evt. skrive deres bache-
at bygge bro mellem teori og prak-
kendt og gammel profession med
lorprojekt i samarbejde med virk-
sis er dog de samme.
veletablerede stillingsstrukturer og
somheden eller institutionen.
Selvom der er mange gode tiltag
funktionsbeskrivelser i den offent-
Vi kan med god samvittighed
lige sektor. Det fremtidige arbejds-
sende de nyuddannede professions-
bro mellem teori og praksis, er det
felt er mere differentieret for dimit-
bachelorer i sygepleje ud efter endt
stadig – og vil altid være – en udfor-
tenderne fra ernæring og sundheds-
uddannelse, da det er vores erfa-
dring for de studerende at komme
uddannelsen, og det er mere udfor-
ring, at langt de fleste arbejdsplad-
ud til den praktiske virkelighed.
drende at give et klart billede på
ser i kommunalt og regionalt regi
Pointen er, at uddannelserne har ru-
kompetencebehov.
har særlige introduktions- eller kom-
stet de studerende til at tage denne
I forbindelse med strukturrefor-
petenceforløb for dimittenderne, så
udfordring.
men er der flyttet en række opgaver
de får sparring og støtte i starten af
fra det regionale til det kommunale
deres karriere.
For nyuddannede professionsba-

regi, og det tager tid at få den nye
på professionshøjskolen til at bygge
Noter
struktur på plads. Desuden skal der
chelorer i ernæring og sundhed er
ofte søges stillinger, som ikke har
starten på den professionelle karri-
betegnelsen »professionsbachelor i
ere mindre fastlagt. Der er væsent-
ernæring og sundhed« i overskrif-
ligt færre dimittender, og det er må-
ten, men hvor kompetencer opnået
ske årsagen til, at der ikke er
gennem undervisning i blandt andet
samme organiserede form for intro-
Brobygning mellem teori
projektledelse og entreprenørskab
duktion på dette område.
og praksis i profes­sions­
kombineret med fagfaglige fag dæk-
Der er således en vis forskel med
1www.via.dk/om-via/
organisation/vision-2020
2Lisbeth Haastrup m. fl.:
bacheloruddannelserne:
ker de efterspurgte krav til kompe-
hensyn til i hvilket omfang, de to
sammenfattende rapport.
tencer.
professionsbacheloruddannelser
KORA 2013
Begge uddannelser opfordrer de
kan klæde deres studerende på til
3Bekendtgørelse om uddan-
studerende til at tænke strategisk,
det fremtidige arbejdsliv. Der er
nelsen til professionsbache-
når de søger praktikpladser, så de
især forskel i forhold til muligt
lor i sygepleje.
vælger områder, hvor de har inte-
kendskab til jobmuligheder efter
BEK nr 804 af 17/06/2016:
resse for efterfølgende at blive an-
endt uddannelse samt antal ECTS
§ 3 stk. 5
sat. Mens de er i gang med uddan-
point i praktikken. De pædagogiske
T E M A · TFDS 2–2018
19

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm