REGLER OCH VILLKOR FÖR TJÄNSTEN

 

Hej och välkommen till Paperturns Regler och villkor för tjänsten (”Regler”).

 

Reglerna nedan är viktiga eftersom de:

 

●      Ger en sammanfattning av dina lagliga rättigheter hos Paperturn

●      Förklarar vilka rättigheter du ger oss när du använder Paperturn

●      Beskriver de regler som alla måste följa när de använder Paperturn

 

 

Inledning och definitioner

Tack för att du valt Paperturn ("oss", "vi", "vårt", "företaget") som din flipbook-leverantör online. Paperturn tillhandahåller en plattform för våra kunder ("du", "din", "kund") för att konvertera deras PDF-filer till interaktiva flipbooks online samt andra produkter och tjänster som då och då kan komma att utvecklas.

 

Genom att registrera dig eller på något annat sätt använda någon av dessa tjänster från Paperturn, inklusive alla medföljande egenskaper och funktioner, webbsidor och användargränssnitt, samt allt innehåll och alla mjukvaruapplikationer som hör samman med våra tjänster (tillsammans "Paperturn-tjänsten" eller "Tjänsten"), eller få tillgång till något innehåll eller material som görs tillgängligt via Tjänsten ("Innehållet") ingår du ett bindande avtal ("Avtal") med Paperturn.

 

Ditt avtal med oss inkluderar dessa Villkor, alla ytterligare villkor som du undertecknar samt vår Integritets- och Cookiepolicy. Du bekräftar att du har läst och förstått Avtalen, godkänner dessa Avtal och samtycker till att vara bunden av dem. Om du inte håller samtycker med (eller inte kan följa) Avtalen kan du inte använda Paperturns tjänst eller webbsida.

 

För att kunna använda Paperturns Tjänster och få åtkomst till något Innehåll måste du (1) uppfylla de ålderskrav som gäller i ditt hemland och (2) ha befogenhet att ingå ett bindande avtal med oss och inte hindras från att göra det enligt tillämpliga lagar. Du lovar även att all registreringsinformation som du skickar till Paperturn är sann, korrekt och fullständig, och du samtycker till att alltid låta den förbli sådan.

 

 

Ändringar av avtalen

Emellanåt kan vi av giltiga skäl komma att göra ändringar i Avtalen, till exempel: förbättra befintliga egenskaper och funktioner, lägga till nya egenskaper och funktioner, implementera förbättringar inom teknik och rimliga tekniska justeringar av Tjänsten, säkerställa Tjänstens drift och säkerhet, och av juridiska eller reglerande skäl. När vi gör väsentliga ändringar av Avtalen meddelar vi dig om detta på för omständigheterna lämpligt sätt, t.ex. genom att visa ett tydligt meddelande på ditt konto eller genom att skicka ett e-postmeddelande till dig. I vissa fall meddelar vid dig i förväg, och din fortsatta användning av Tjänsten efter att ändringarna har gjorts kommer då innebära ditt godkännande av ändringarna. Se därför till att läsa sådana meddelanden noggrant. Om du inte vill fortsätta använda Tjänsten enligt den nya Avtalsversionen kan du säga upp ditt konto.

 

 

Provperiod

Vi erbjuder en 14-dagars kostnadsfri provperiod för våra tjänster (en "Provperiod"). Paperturn kan avgöra ditt berättigande till en provperiod och ta tillbaka och ändra en provperiod när som helst utan föregående meddelande och utan ansvar, i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag.

 

 

Tredjeparts applikationer

Paperturn är integrerat med och kan på annat sätt interagera med applikationer, webbsidor och tjänster från tredje part (”Tredjeparts applikationer”) för att göra våra tjänster tillgängliga för dig. Dessa Tredjeparts applikationer har sina egna regler och villkor och integritetspolicyer, och din användning av dessa Tredjeparts applikationer styrs av och omfattas av dessa regler och villkor och integritetspolicyer. Du förstår och samtycker till att Paperturn inte ställer sig bakom och inte är ansvarigt eller skyldigt för beteende, funktioner och innehåll i någon applikation från Tredjepart eller för några transaktioner som du kan ingå med leverantören av sådana Tredjeparts applikationer, och Paperturn garanterar heller inte kompatibiliteten eller fortsatt kompatibilitet med vår tjänst för dessa tredjeparts applikationer.

 

 

Användargenererat innehåll

Du kan ladda upp dina PDF-filer eller på annat sätt bidra med användarinnehåll till Tjänsten (vilket exempelvis kan bestå av bilder, länkar, videor, text, information, beskrivningar och/eller annan typ av innehåll) (“Användarinnehåll”). För att undvika tveksamheter inkluderar "Användarinnehåll" allt sådant innehåll som publiceras på Paperturn Support Community samt alla andra delar av Paperturns Tjänst.

 

Du intygar och garanterar att, med avseende på allt användarinnehåll som du publicerar på Paperturn, (1) du äger eller har rätt att publicera sådant Användarinnehåll, och (2) sådant användarinnehåll inte bryter mot våra avtal eller mot några andra rättigheter & begränsningar som anges i våra användarriktlinjer eller gällande lagar eller lagar kring immateriella rättigheter.

 

Paperturn kan, men har ingen skyldighet att övervaka, granska eller redigera Användarinnehåll. I samtliga fall förbehåller sig Paperturn rätten att, av någon eller ingen anledning, ta bort eller inaktivera åtkomst till allt användarinnehåll, inklusive användarinnehåll som, enligt Paperturns eget gottfinnande, bryter mot avtalen. Paperturn kan vidta dessa åtgärder utan föregående meddelande till dig eller någon tredje part. Borttagande och inaktivering av åtkomst till Användarinnehåll sker efter vårt eget gottfinnande.

 

Du är ensam ansvarig för allt Användarinnehåll som du lägger upp. Paperturn är ej ansvarigt för Användarinnehåll och står heller inte bakom de åsikter som finns i Användarinnehållet. DU SAMTYCKER TILL ATT OM NÅGON GÖR ETT ANSPRÅK MOT PAPERTURN SOM HAR ATT GÖRA MED ANVÄNDARINNEHÅLL SOM DU LÄGGER UPP, SKA DU, I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LOKAL LAGSTIFTNING, GOTTGÖRA OCH HÅLLA PAPERTURN SÄKER FÖR OCH MOT ALLA SKADOR, FÖRLUSTER OCH KOSTNADER AV ALLA SLAG (INKLUSIVE RIMLIGA ADVOKATAVGIFTER OCH KOSTNADER) SOM UPPKOMMER PÅ GRUND AV ETT SÅDANT KRAV.

 

 

Användarriktlinjer

Vi har fastställt några grundläggande regler som du godkänner att följa när du använder Tjänsten. Följande är inte tillåtet oavsett anledning:

 

 • Bakåtutveckling, oetisk & olaglig hacking, dekompilering, demontering, modifiering eller framställande av härledda verk från Paperturn Tjänst eller någon del därav.

 • Kringgå någon teknik som används av Paperturn, dess licensgivare eller någon tredje part för att skydda Innehållet och Tjänsten

 • Sälja, hyra, bevilja underlicens eller hyra ut någon del av Paperturns Tjänst eller Innehåll (såvida inte annat avtalats skriftligen med oss

 • På konstgjort sätt manipulera Tjänsten genom att (i) använda bott, manuskript eller annan automatiserad process; (ii) tillhandahålla eller godkänna någon form av ersättning (ekonomisk eller annan), eller (iii) något annat sätt;

 • Ta bort eller ändra meddelanden om upphovsrätt, varumärke eller andra immateriella rättigheter som ingår i Innehållet eller Tjänsten eller som tillhandahålls genom Tjänsten (inklusive i syfte att dölja eller ändra några indikationer på ägarskapet eller källan till något Innehåll);

 • "Genomsöka" Paperturns Tjänst eller på annat sätt använda något automatiserat sätt (inklusive robotar, kopiering och spindlar) för att visa, komma åt eller samla in information från Paperturn eller Paperturns Tjänst;

 

Dessutom tar vi inget ansvar för innehåll som publiceras av dig eller någon annan tredje parts användare av vår webbplats; när du använder våra flipbooks-tjänster online godkänner du dock att INTE ladda upp innehåll som:

 

 • är stötande, kränkande, förtalande, pornografisk, hotande eller obscent;

 • är olagligt, eller avsett att främja eller begå en olaglig handling av något slag, inklusive kränkningar av immateriella rättigheter, integritetsrättigheter eller äganderättigheter till Paperturn eller någon tredje part;

 • främjar hat mot grupper utifrån ras och etniskt ursprung, religion, funktionshinder, kön, ålder och sexuell läggning/könsidentitet;

 • förtalar, missbrukar, trakasserar, förföljer, hotar eller på annat sätt kränker andras lagliga rättigheter (såsom rätt till integritet och publicitet);

 • inkluderar ditt lösenord eller avsiktligt inkluderar någon annan användares lösenord eller avsiktligt inkluderar personuppgifter från tredje part eller avser att begära sådana personliga uppgifter;

 • inkluderar skadligt innehåll som skadlig programvara, trojanska hästar eller virus, eller på annat sätt stör användares tillgång till Tjänsten;

 • efterliknar eller förvränger din anknytning till en annan användare, person eller enhet eller på annat sätt är bedräglig, falsk, missledande eller vilseledande;

 •  innebär överföring av oönskade massutskick eller andra former av spam ("spam"), skräppost, kedjebrev och liknande;

 • försvårar eller på något sätt stör Paperturns Tjänst, mixtrar med, bryter mot eller försöker sondera, skanna eller testa sårbarheter i tjänsten eller Paperturns datorsystem, nätverk, användarregler eller någon av våra säkerhetskomponenter, autentiseringsåtgärder eller alla andra skyddsåtgärder som tillämpas för Tjänsten, Innehållet eller någon del därav; eller

 • strider mot de Avtal som bestämts av Paperturn.

 

Efter eget gottfinnande har vi rätt att ta bort allt innehåll som inte följer dessa användarriktlinjer. Vi förbehåller oss även rätten att stänga av eller avsluta ditt konto. Vi kommer inte att hållas ansvariga för misslyckanden eller förseningar med att ta bort sådant innehåll och du godkänner och samtycker till att avstå från anspråk mot oss om du lägger ut innehåll som vi väljer att ta bort. Eventuella uppsåtliga eller skadliga handlingar som strider mot våra användarriktlinjer kan komma att leda till straffrättsligt och civilrättsligt ansvar för dig, och företaget har ingen skyldighet att ge dig någon återbetalning.

 

Ditt lösenord skyddar ditt användarkonto och du är ensam ansvarig för att hålla ditt lösenord konfidentiellt och säkert. Du förstår att du är ansvarig för all användning (inklusive obehörig användning) av ditt användarnamn och lösenord på Tjänsten. Om ditt användarnamn eller lösenord går förlorat eller blir stulet, eller om du tror att någon obehörig tredje part har haft åtkomst till ditt konto, måste du meddela oss omedelbart och ändra ditt lösenord så snart som möjligt.

 

 

Upphovsrättsintrång och rapportering av Användarinnehåll

Paperturn respekterar innehavare av immateriella äganderätter. Om du anser att något innehåll strider mot dina immateriella rättigheter eller andra rättigheter, vänligen skicka in fordringar & styrkande av fordringar här.

 

Efter utredning, om Paperturn rimligen anser att något innehåll bryter mot upphovsrätten, kan Paperturn, efter eget gottfinnande, ta bort sådant innehåll från Tjänsten eller vidta andra åtgärder som Paperturn anser lämpliga, utan föregående meddelande till användaren eller någon annan part som tillhandahållit eller publicerat innehållet. Om sådan användare eller annan part anser att Innehållet ej bryter mot något kan de under vissa omständigheter lämna in en motanmälan till Paperturn med en begäran om att återställa det borttagna innehållet, vilket Paperturn kanske eller kanske inte gör, detta enligt Paperturns eget gottfinnande. Du samtycker till att hålla Paperturn säker från alla händelser som uppstår på grund av upphovsrätt eller varumärkesintrång från användarinnehåll.

 

 

Begränsningar och ändringar av Tjänsten

Paperturn gör rimliga ansträngningar för att hålla Tjänsten operativ; Vissa tekniska svårigheter, säkerhetskrav, underhåll, reparation, nya funktioner och tekniker, testning eller uppdateringar som krävs för att efterleva ändringar enligt relevanta lagar och regler, kand emellanåt leda till tillfälliga avbrott. Vi förbehåller oss rätten, med jämna mellanrum och när som helst, att ändra och avbryta, tillfälligt eller permanent, egenskaper och funktioner i Paperturns Tjänst (och om möjligt förvarna om detta) allt utan ansvar gentemot dig, utom där det enligt lag är förbjudet.

  

Du förstår, samtycker till och godkänner att Paperturn gör rimliga ansträngningar (även om det inte innebär någon skyldighet) med att underhålla, stödja, åtgärda, uppgradera och uppdatera Tjänsten. Du samtycker till att hålla Paperturn säker för eventuella förluster eller skador på grund av dessa avbrott i tjänsten.

 

 

Prenumeration och förnyelse

 

●      Auto-förnyelse

När du köper en betald prenumeration hos oss godkänner du att Paperturn får debitera dig automatiskt varje månad eller år (beroende på vilken plan du väljer) tills du avslutar din prenumeration.

 

●      Prisförändringar

Paperturn kan emellanåt komma att ändra prenumerationspriserna och meddelar dig om eventuella prisändringar i förväg och, om tillämpligt, hur du gör för att godkänna dessa ändringar. Prisförändringar träder i kraft i början av nästa prenumerationsperiod efter datumet för prisförändringen. Enligt gällande lag godkänner du de nya priserna genom att fortsätta använda Paperturns Tjänst efter att prisändringarna trätt i kraft. Om du inte samtycker till prisändringarna har du rätt att avvisa ändringarna genom att avsluta din betalda prenumeration innan prisförändringarna träder i kraft.

 

●      Avslutande av prenumeration

Du har rätt att när som helst säga upp din prenumeration efter vilket inga ytterligare betalningar kommer att tas ut. Ditt konto förblir aktivt fram till slutet av den betalda perioden, varefter ditt konto och dina flipbooks permanent och oåterkalleligt raderas.

 

Återbetalningar

Återbetalningar görs enbart vid årsvisa betalningar upp till 3 dagar efter det att betalningen har tagits emot. En administrationsavgift tas ut för hantering av återbetalningen som motsvarar två månaders prenumerationsavgifter.

 

Återbetalningar görs inte vid månadsvisa betalningar, och inte heller för återbetalningsförfrågningar gällande årsvisa prenumerationer som mottagits efter 3 dagars fristen enligt ovan.

 

När en återbetalning har utfärdats stängs ditt konto omedelbart och alla dina uppgifter och ditt innehåll blir oåterkalleligt raderat.

 

I situationen när du nedgraderar din prenumeration och ett saldo skapas på ditt konto kan saldot endast användas för framtida köp. Under inga omständigheter återbetalas saldon till den ursprungliga betalningsformen.

 

Begränsningar för besökstrafik för Flipbook 

För att hålla igång vår tjänst för alla våra kunder och inte överbelasta våra servrar har vi en besöksgräns på 50 000 besök / månad för Basic-konton och 100 000 besök / månad för Pro-konton. Dessa siffror utgör det totala antalet besök på alla flipbooks som ingår i kontot. 


Om ditt konto överskrider dessa besöksgränser kontaktar vi dig för att fastställa en uppgraderingsavgift för ytterligare kontobesök, eller erbjuda dig möjlighet att välja bort Paperturns tjänst, utan någon tillkommande avgift. I extrema fall förbehåller vi oss den oåterkalleliga rätten att omedelbart stänga av ett konto tills dess att vi kommit fram till en lösning. I sådana fall accepterar du att ersätta och hålla Paperturn skadeslöst från och mot alla eventuella skador, förluster och kostnader av alla slag (inklusive arvoden och kostnader för advokat) som kan uppstå till följd av avstängning (eller eventuell radering) av ditt konto.

 

Meddelanden

Du samtycker till att Paperturn kan skicka dig meddelanden, inklusive: tjänstemeddelanden, meddelanden om hur ditt konto fungerar och meddelanden om ändringar av dessa Villkor, via e-post, meddelande i appen, meddelanden på webbsidan eller andra rimliga sätt som man nu känner till och som härefter utvecklas. Du samtycker till att ta emot dessa meddelanden på något av alla ovan nämnda sätt.

 

 

Paperturns Copyright & Varumärke

Texten och materialet som är kopplat till vår webbsida (www.paperturn.com) och Tjänsterna är immateriella rättigheter för Paperturn © (Paperturn ApS) och skyddas av gällande upphovsrätt och varumärkeslagar. Olämplig användning, inklusive men inte begränsat till, distribution och reproduktion av innehåll på denna webbsida är strängt förbjudet.

 

 

Force Majeure

Du samtycker till att gottgöra och hålla Paperturn fri från och mot alla skador, förluster och utgifter av alla slag (inklusive rimliga avgifter och kostnader för advokat) som uppstår på grund av, eller relaterat till, handlingar från Gud, terrorism, strejker, fel på utrustningen eller skada bortom vår kontroll, och andra orsaker som rimligen ligger bortom vår kontroll. Paperturn är dessutom befriat från ansvar gentemot dig om Paperturn hindras från att fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet på grund av omständigheter som Paperturn saknar kontroll över och som Paperturn rimligen inte kunde förväntas förutse vid tidpunkten för avtalet.

 

 

Gottgörelse

Du samtycker till att gottgöra och hålla Paperturn fri från och mot alla skador, förluster och utgifter av alla slag (inklusive rimliga avgifter och kostnader för advokat) som uppstår på grund av, eller relaterat till (1) ditt brott mot Avtalen eller något av dem; (2) allt användarinnehåll som du lägger ut eller på annat sätt bidrar med; (3) någon aktivitet där du deltar i eller genom Paperturns Tjänst; och (4) ditt brott mot lagen eller mot tredje parts rättigheter.

 

 

Garantibegränsning

DU FÖRSTÅR OCH SAMTYCKER TILL ATT PAPERTURNS TJÄNST TILLHANDAHÅLLS "SOM DEN ÄR" OCH "SOM TILLGÄNGLIG", UTAN NÅGON UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTI ELLER NÅGOT SOM HELST VILLKOR. PAPERTURN OCH ALLA ÄGARE AV INNEHÅLLET GÖR INGA ÅTERGIVANDEN OCH AVSTÅR FRÅN GARANTIER OCH VILLKOR AV TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE ELLER ICKE-INTRÅNG. VARKEN PAPERTURN ELLER NÅGON ÄGARE AV INNEHÅLL GARANTERAR ATT PAPERTURNS TJÄNST ÄR FRI FRÅN SKADLIG PROGRAMVARA ELLER ANDRA SKADLIGA DELAR. DESSUTOM GÖR PAPERTURN INGET ÅTERGIVANDE, INTE HELLER FÖRSÄKRAR DEN, STÄLLER SIG BAKOM, GARANTERAR ELLER TAR ANSVAR FÖR TREDJEPARTS APPLIKATIONER (ELLER INNEHÅLLET DÄRAV), ANVÄNDARINNEHÅLL, ENHETER ELLER NÅGON ANNAN PRODUKT ELLER TJÄNST SOM ANNONSERAS, MARKNADSFÖRS ELLER ERBJUDS AV EN TREDJE PART PÅ ELLER VIA PAPERTURNS TJÄNST ELLER NÅGON HYPERLÄNKAD WEBBSIDA, ELLER VISAS I NÅGON BANNER ELLER ANNAN REKLAM OCH PAPERTURN ÄR INTE ANSVARIG ELLER SKYLDIG FÖR NÅGON TRANSAKTION MELLAN DIG OCH TREDJE PARTS LEVERANTÖRER AV OVANSTÅENDE.

 

INGA RÅD ELLER NÅGON INFORMATION, VARE SIG MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG SOM DU ERHÅLLIT FRÅN PAPERTURN, GER NÅGON GARANTI Å PAPERTURNS VÄGNAR.

 

 

Ansvarsbegränsning

I samförstånd med Garantibegränsningen enligt ovan, godkänner du uttryckligen att alla anspråk mot oss kommer bli begränsade till det belopp som du betalar, om något, för användningen av våra tjänster. Paperturn hålls inte ansvarig för direkta eller oförutsedda förluster eller skador som kan uppstå till följd av att vi använder våra resurser, avbeställningar, förlust av data eller förlust av åtkomst i den utsträckning som gällande ansvarsbegränsning gäller.

 

 

Tillämpliga lagar & Jurisdiktion

Vår webbsida och våra Tjänster erbjuds från vårt huvudkontor i Danmark. Eftersom lagarna i varje land skiljer sig åt, samtycker du, genom åtkomst till vår webbsida och användningen av våra tjänster, till att Danmarks författning och lagar gäller vid alla frågor som rör användningen av sådana. Tvister som härrör från detta avtal, som parterna inte har kunnat lösa på vänskaplig väg eller genom medling, måste tas till och behandlas i domstolen i Odense, Danmark, i underrätten, oavsett vilken av parterna som väcker talan.

 


Skapa din flipbook nu - inga åtaganden SKAPA MIN GRATIS FLIPBOOK
 
cancel