Paperturn & Kanadas PIPEDA

PIPEDA (Personal Information Protection and Electronic Documents Act) är en kanadensisk federal lag som antogs i april 2000 och som sedan dess uppdaterats ett flertal gånger och som gäller för företag i den privata sektorn som bedriver kommersiell verksamhet. Lagen styr insamling, användning och utlämnande av personliga uppgifter för organisationer inom den privata sektorn i Kanada.

 

På vilket sätt uppfyller Paperturn kraven i PIPEDA?

Paperturn förbinder sig att uppfylla kraven i PIPEDA och dess underliggande principer när det gäller vår behandling av personliga uppgifter. Våra insatser för att uppfylla kraven i detta sammanhang baseras på de 10 principerna för rättvis information som publicerats av Office of the Privacy Commissioner, däribland:

 

  • Ansvarighet, transparens, öppenhet och rättvisa i vår databehandlingsverksamhet. Paperturns Integritetspolicy beskriver ingående på vilket sätt vi behandlar personliga uppgifter och i vilka syften (där sådana metoder och syften fastställs av oss), och i vårt Tillägg för databehandling anges de villkor enligt vilka vi behandlar personliga uppgifter för våra kunders räkning i egenskap av deras databehandlare;
  • Att ha ett särskilt integritetsteam som bevakar och säkerställer att personliga uppgifter och integritet hålls skyddade och att vi alltjämt följer gällande bestämmelser kring dataskydd och integritet
  • Att vidta skyddsåtgärder i form av säkerhetsåtgärder samt tekniska och administrativa åtgärder i syfte att skydda personliga uppgifter från obehörig åtkomst och otillbörlig och olaglig behandling;
  • Att ha rutiner för att hantera förfrågningar från registrerade personer, misstänkta överträdelser rörande personliga uppgifter, begränsad användning, utlämnande och lagring av personliga uppgifter samt regelbunden utbildning i integritetsskydd för alla berörda medarbetare.

Om du har några frågor om Paperturns integritetsprogram och vår efterlevnad av Kanadas PIPEDA är du välkommen att kontakta vårt Dataskyddsombud & Integritetsteam på dpo@paperturn.com.

 

Skapa din flipbook nu - inga åtaganden SKAPA MIN GRATIS FLIPBOOK
 
cancel