Paperturns uttalande om hållbarhet

 

På Paperturn tror vi på kraften i hållbarhet och är fast beslutna att göra en positiv inverkan på miljön. Den här sidan är utformad för att ge dig en omfattande förståelse för Paperturns hållbarhetsarbete och lyfta fram de steg vi har tagit för att minimera vårt ekologiska fotavtryck och främja en grönare framtid.

 

Varför hållbarhet är viktigt för Paperturn

Vi på Paperturn förstår att de val vi gör idag har långtgående konsekvenser för framtida generationer. Det är därför vi är fast beslutna att minimera vårt ekologiska fotavtryck och bidra till en mer hållbar framtid. Vårt engagemang sträcker sig till alla aspekter av vår verksamhet. Att förse våra kunder med hållbara alternativ är en integrerad del av vårt uppdrag. Vår plattform har utformats för att hjälpa företag i deras övergång till digitala publikationer, en omvandling som inte bara minskar pappersavfallet utan också bidrar avsevärt till minskningen av deras koldioxidutsläpp. Vi är fast beslutna att ständigt förbättra våra metoder, använda innovativ teknik och anpassa våra strategier så att de ligger i linje med de senaste trenderna och bästa praxis. Detta åtagande säkerställer att vi inte bara uppfyller nuvarande hållbarhetsstandarder utan också strävar efter att sätta nya riktmärken i strävan efter en grönare och mer hållbar framtid.

 

Att vidta åtgärder: Paperturns nuvarande hållbarhetsinitiativ

Ikon för hållbarhet


Hållbarhet via vår mjukvarulösning för blädderböcker

 Hållbarhet är djupt rotat i vårt kärnuppdrag, som handlar om att erbjuda en mjukvaruprodukt som främjar hållbara metoder i företag. Genom att tillhandahålla en digital publiceringslösning som uppmuntrar onlinepublicering framför traditionella trycksaker spelar vi en avgörande roll för att minska den miljöpåverkan som är förknippad med pappersproduktion och distribution. Vårt engagemang för hållbarhet är ett konkret, vardagligt val som hjälper till att spara träd, minska avfall och minimera koldioxidutsläpp. Med varje flipbook som skapas bidrar vi till en grönare framtid, och det är ett ansvar som vi helhjärtat omfamnar.  

Ikon för hållbarhet


Hållbarhet med gröna datacenter

 På Paperturn har vi gjort ett medvetet val att samarbeta med Amazon för våra molnhosting- och infrastrukturtjänster. Genom att utnyttja Amazons datainfrastruktur säkerställer vi tillförlitligheten, skalbarheten och säkerheten för våra tjänster. Amazons engagemang för hållbarhet ligger i linje med våra egna värderingar, eftersom de ständigt arbetar för att införa nya miljövänliga metoder. År 2022 kom 90 % av den el som Amazon använde från förnybara källor. Varje år återför påfyllningsprojekt som antingen är slutförda eller pågår 2,4 miljarder liter vatten till samhällen. Dessutom förbättrar Amazon ständigt sin effektivitet, vilket innebär att man optimerar användningen av el och kyla i sina datacenter genom att skala och förutsäga deras prestanda. Detta proaktiva tillvägagångssätt gör det möjligt för dem att sänka energikraven för driften av dessa datacenter. Forskning visar att när företag migrerar sina lokala arbetsbelastningar till Amazon Web Services (AWS) kan de avsevärt minska det koldioxidavtryck som är förknippat med dessa arbetsbelastningar. Inledningsvis kan minskningen uppgå till nästan 80 %, och den kan bli så hög som 96 % när AWS drivs helt med 100 % förnybar energi. Genom att anpassa sig till Amazons ambitiösa hållbarhetsmål och deras fokus på förnybar energi, energieffektivitet, ansvarsfull vattenanvändning och avfallsminskning drar Paperturn inte bara nytta av deras engagemang för miljöansvar utan också av den positiva inverkan det har på våra egna hållbarhetsinsatser. 

Ikon för hållbarhet

 

Hållbarhet i Paperturns affärspraxis

Miljöansvar är kärnan i vårt uppdrag. På Paperturn ger vi hög prioritet åt miljövänliga metoder som minimerar vår miljöpåverkan, bland annat genom att främja energieffektiva verksamheter, implementera strategier för att minska avfallet och köpa in material och resurser på ett hållbart sätt. Vi förstår att varje handling räknas, och genom att prioritera dessa metoder vill vi föregå med gott exempel och visa vårt engagemang för att bevara planetens resurser för framtida generationer.

 

Paperturns sociala ansvar

På Paperturn omfattar vårt engagemang för hållbarhet inte bara miljöinitiativ utan också ett starkt engagemang för socialt ansvar. Jämlikhet och mångfald är kärnvärden på Paperturn och är mer än bara ord för oss. Inom våra väggar strävar vi efter att skapa en arbetsplats där alla känner att de kan ta med sig sina fulla, autentiska jag till jobbet. Våra rekryterings- och livscykelprocesser är utformade för att förhindra diskriminering av våra medarbetare, oavsett könsidentitet eller könsuttryck, sexuell läggning, religion, etnicitet, ålder, neurodiversitet, funktionshinder, medborgarskap eller någon annan aspekt som gör dem unika. Vi tror att en mångsidig och rättvis arbetsstyrka inte bara ökar vår organisatoriska styrka utan också visar vårt uppriktiga engagemang för hållbarhet i alla aspekter.

 

Papperslöst för en hållbar framtid

Vårt engagemang för hållbarhet går hand i hand med de tjänster vi tillhandahåller. Som ett nästan papperslöst kontor (vi använder bara papper när det är absolut nödvändigt) har vi helhjärtat anammat den digitala revolutionen. Detta stämmer väl överens med vårt kärnutbud av programvara för digital publicering. Samtidigt använder vi digitala verktyg som Google Suite för att skapa och lagra dokument. Som ett papperslöst kontor är vi fast beslutna att minska pappersavfallet och minimera vår miljöpåverkan.

Avfallshantering på Paperturn

Dessutom är vi fast beslutna att tillämpa en ansvarsfull avfallshantering på Paperturn-kontoret. Vi har inrättat ett källsorteringssystem med separata kärl för återvinningsbart och icke återvinningsbart material. Dessa kärl är kategoriserade efter specifika avfallstyper som papper och kartong, plast, glas och organiskt avfall. Dessutom deltar vi aktivt i återvinningsinitiativ som pantprogram, där vi ser till att plastflaskor och burkar lämnas tillbaka i särskilda pantmaskiner på stormarknader. Detta tillvägagångssätt hjälper oss att minska mängden sopor som går till deponier. Vi tror på att ta hand om vår miljö, och genom att återvinna och separera avfall gör vi vår del för att hålla vår arbetsplats ren och grön. Det handlar om att vara ansvarsfull och göra hållbara val när det gäller hur vi hanterar vårt avfall.


Minskat resande och möjlighet till distansarbete

Dessutom minimerar vi onödiga resor i tjänsten. Våra medarbetare prioriterar digitala kommunikationsverktyg och virtuella möten, vilket minskar behovet av frekventa resor. När nödvändiga resor krävs uppmuntrar vi till användning av kollektivtrafik när det är möjligt. Genom att låta våra medarbetare arbeta på distans har vi avsevärt minskat behovet av daglig pendling och de koldioxidutsläpp som detta medför. Denna praxis ligger inte bara i linje med vårt engagemang för miljöansvar utan ger också vårt team möjlighet att uppnå en hälsosammare balans mellan arbete och privatliv. Dessutom gör det att vi kan arbeta med ett mindre fysiskt fotavtryck, vilket minskar vår energiförbrukning. Genom att anamma miljövänliga affärsmetoder vill vi föregå med gott exempel i vår bransch och inspirera till positiva förändringar hos våra medarbetare och partners.

Rökfri arbetsmiljö på Paperturn

Som en del av vårt pågående hållbarhetsarbete på Paperturn är vi stolta över att tillämpa en strikt rökfri policy på vår arbetsplats. Denna policy handlar inte bara om att främja en hälsosammare och säkrare miljö för våra anställda och besökare, utan ligger också i linje med vårt engagemang för miljöansvar. Genom att förbjuda rökning i våra lokaler bidrar vi till en renare inomhusluft, minskade hälsorisker och förebyggande av brandrisker.
 

Vi tar steg mot en grönare framtid: Paperturns framtida hållbarhetsinitiativ


Ikon för hållbarhet

Investeringar i förnybar energi
Vi håller på att utforska hållbara energilösningar för att driva vår kontorsverksamhet mer effektivt. Vårt engagemang för att minska vårt koldioxidavtryck och anamma förnybara energikällor ligger i framkant av våra hållbarhetsinsatser. Vi överväger aktivt alternativ som solenergi - solpaneler på vårt kontorstak - för att övergå till en mer miljövänlig metod för att driva vår arbetsplats. Detta initiativ återspeglar vårt engagemang för ansvarsfulla och miljömedvetna affärsmetoder och understryker vårt engagemang för en grönare och mer hållbar framtid.

Ikon för hållbarhet

Stärka vårt team för en grönare framtid
Vi är glada över att kunna dela med oss av våra planer för ett initiativ som syftar till att ge våra medarbetare värdefulla kunskaper och färdigheter inom hållbarhet. Vi är medvetna om att hållbarhet blir allt viktigare i dagens värld och vi är därför fast beslutna att tillhandahålla omfattande utbildnings- och inlärningsmöjligheter som gör det möjligt för våra teammedlemmar att bli aktiva förespråkare för miljömässigt ansvarsfulla metoder. Genom dessa program kommer våra medarbetare att få insikter om hållbara beteenden, energieffektivitet, avfallsminskning och ansvarsfull resurshantering. Detta engagemang för hållbarhetsutbildning ligger inte bara i linje med våra företagsvärderingar utan understryker också vår övertygelse om att en välinformerad och engagerad arbetsstyrka är nyckeln till en positiv inverkan på planeten. 

Ikon för hållbarhet

Vårt engagemang för transparens inom hållbarhet
Transparens är en grundpelare i vårt engagemang för hållbarhet på Paperturn. Vi är övertygade om att öppen och ärlig kommunikation är nyckeln till att bygga förtroende och ansvarstagande med våra kunder, partners och intressenter. Vi delar gärna med oss av våra hållbarhetsmål, framsteg och även de utmaningar vi stöter på längs vägen. Genom att tillhandahålla denna information inbjuder vi alla att vara en del av vår hållbarhetsresa, hålla oss ansvariga och inspirera oss att sträva efter ständiga förbättringar.


 

Att omfamna hållbarhet: Vår vision för en grönare digital framtid

På Paperturn är vår vision för en mer hållbar framtid fylld av optimism och målmedvetenhet. Vi tror att vi genom att omfamna och utöka våra hållbarhetsinitiativ kan spela en avgörande roll för att omforma landskapet för digital publicering. Vårt engagemang för miljöansvar, energieffektivitet och ansvarsfull resurshantering drivs av övertygelsen att små förändringar idag kan skapa betydande, positiva effekter för morgondagen.


Vi är optimistiska när det gäller förändringspotentialen i våra handlingar, inte bara inom vår organisation utan också för att inspirera till positiv förändring i vår bransch och utanför. Genom att minska pappersavfallet, minimera vårt koldioxidavtryck och främja en hållbarhetskultur vill vi bidra till en värld där digital publicering är synonymt med miljömedvetenhet. Vår resa mot hållbarhet är en resa mot en ljusare och mer ansvarsfull framtid, och vi inbjuder dig att göra oss sällskap i denna spännande strävan. Tillsammans kan vi göra stor skillnad och bana väg för en hållbar, digital framtid.

 

 CEO Signature

Whitney Jorgensen

CEO 


 

Skapa din flipbook nu - inga åtaganden SKAPA MIN GRATIS FLIPBOOK
 
cancel