Paperturn & australiska integritetslagen och integritetsprinciperna

 

Australian Privacy Act (APA) och Australian Privacy Principles (APP) utgör ett strukturerat ramverk för hur personlig information ska samlas in, behandlas, användas och delas så att enskilda personer i större utsträckning kan kontrollera hur deras uppgifter hanteras. Paperturn har förbundit sig att till fullo uppfylla kraven i APA och APP. Dessa omfattar:

 

● Att ha ett särskilt integritetsteam som ser till att dina uppgifter och din integritet hålls skyddade samt att vi alltjämt följer gällande bestämmelser kring dataskydd och integritet;

 

● Att vara transparenta och rättvisa i vår behandling av personliga uppgifter– vår Integritetspolicy beskriver ingående hur vi behandlar personliga uppgifter - och i vilka syften.

 

● Att ha rutiner för hantering av förfrågningar från registrerade personer, misstänkta händelser som rör personliga uppgifter samt regelbunden utbildning i integritetsskydd för alla berörda medarbetare;

 

● Att se till att dina personuppgifter förblir skyddade i samband med överföringar till utlandet; De skyldigheter som åläggs "företag" beskriver begränsningarna för "försäljning" av personliga uppgifter och beskriver specifika åtgärder som företagen måste vidta, t.ex. (men inte enbart): Säkra dina personliga uppgifter med hjälp av fysiska, förfarandemässiga och tekniska åtgärder i enlighet med branschstandard.

Om du har några frågor om Paperturns integritetsprogram och vår efterlevnad av Australian Privacy Act & Principles är du välkommen att kontakta vårt Dataskyddsombud & Integritetsteam på dpo@paperturn.com.

Skapa din flipbook nu - inga åtaganden SKAPA MIN GRATIS FLIPBOOK
 
cancel