Program forår 2019 - Folkeuniversitetet i København - Side 90SAMFUND
Hvorfor stiger den økonomiske
ulighed?
Hold 1058: 3 mandage kl. 18.15-20
(4/2-18/2)
Ved professor, cand.polit. og
dr.scient.adm. Jesper Jespersen,
Roskilde Universitet
Det er velkendt, at den økonomi­
ske ulighed har været voksende
gennem adskillige årtier efter en
lang periode efter 2. Verdenskrig,
hvor udviklingen gik den modsat­
te vej.
Forelæsningsrækken vil belyse
denne økonomiske og politiske
udvikling, årsagerne og konse­
kvenserne deraf i skiftet fra vel­
færdsstat mod konkurrencestat.
En ændring, der kan observeres i
stort set alle de vestlige lande, og
Globalisering og verdensmålene:
Benspænd og muligheder frem
mod 2030
Hold 1059: 7 onsdage kl. 18.15-20
(13/3-1/5)
Ved professor, ph.d. Lars Bo
Kaspersen, CBS, cand.scient.,
mpp Lars Josephsen, professor,
dr.scient.adm. Jesper Jespersen,
Roskilde Universitet, professor
Katherine Richardson, Københavns
Universitet, professor, ph.d. Steen
Hildebrandt, lektor, ph.d. Mickey
Gjerris, Københavns Universitet
og seniorforsker, ph.d. Louise Riis
Andersen, DIIS
Tilrettelæggere: Cand.scient.,
mpp Lars Josephsen og professor,
dr.scient.adm. Jesper Jespersen,
Roskilde Universitet
Forelæsningsrækkens formål er
at belyse sammenhænge mellem
globalisering og bæredygtig ud­
vikling i lyset af de 17 verdensmål.
På den ene side står en global
udvikling, der på afgørende vis
bliver præget af de økonomiske
kræfters dominans, hvis ’busi­
ness-as-usual’ fortsætter. Truende
90
som vælgerne nu er begyndt at
reagere imod på forskellig vis og
i varierende styrke. Et forhold, der
også vil præge valget til EU-parla­
mentet i maj 2019.
Forelæsningerne vil tage afsæt i
tre centrale bogudgivelser fra det
sidste tiår, der giver forskellige og
derfor supplerende analyser af
udviklingen i ulighedens årsager
og konsekvenser.
1. Konkurrencestaten, Ove Kaj
Pedersen, 2011 & 2018
2. Kapitalen i det 21. århundrede,
Thomas Piketty, 2014
3. The Spirit Level & The Inner
Level, Richard Wilkinson & Kate
Pickett, 2010 & 2018
Sted: City Campus
Pris: 345 kr.
perspektiver i den forbindelse er
fx den øgede ulighed i verden,
klimaproblemer og et forstærket
pres på globale ressourcer, herun­
der energi og fødevarer.
På den anden side har verdenssamfundet vedtaget en 2030agenda, hvis realisering på en
række områder vil kræve afgøren­
de brud med ’business-asusual’-globaliseringen. Brud,
der modvirkes af eksisterende
magt- og beslutningsstrukturer.
Den sidste del vil belyse nogle
muligheder for at reducere det
skitserede modsætningsforhold
mellem ureguleret globalisering
og bæredygtig udvikling på for­
skellige beslutningsniveauer.
Del 1: Banen kridtes op: Globaliseringen og de 17 verdensmål
– status anno 2019
1. Globalisering/anti-globalise­
ring (LBK)
2. Verdensmålene – hvor langt er
vi kommet? (LJ)
Del 2: Konsekvenser af ’businessas-usual’ mht. økonomisk vækst,
fordeling og miljøpåvirkning
3. Mainstream-økonomiens og
den finansielle sektors domi­
nans – hvor bringes ’verdens­
økonomien’ hen? (JJ)
4. Perspektiver for klima, biodi­
versitet og fødevareproduktion?
(KR)
Del 3: Udfordringer og
mulige fremtider
5. Ny global orden? (LRA)
6. Teknologi: Ven eller fjende?
(MG)
7. Politisk ledelse, økonomisk
organisering og folkeligt
engagement (SH)
Sted: City Campus
Pris: 805 kr.

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm