Program forår 2019 - Folkeuniversitetet i København - Side 83NATUR OG UNIVERS
og nye måder at anvende og eje
transportmidler på.
Der vil være undervisning i
undervisningslokalet den 10/4 og
den 1/5. Den 24/4 kl. 14.30-16.30
er der besøg i Trafiktårnet, hvor
BaneDanmark, Vejdirektoratet og
Københavns Kommune i døgn­
drift arbejder med at overvåge og
styre trafikken på hele Sjælland.
Sted: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 297 kr.
Gør-det-selv kvantefysik
Hold 5083: 5 tirsdage kl. 17.15-19
(26/3-30/4)
Ved postdoc, ph.d. Ulrich Hoff,
DTU Fysik
Higgs-partiklen er fundet
− hvad så nu?
Hold 5081: 3 mandage kl. 18.15-20
(18/2-4/3)
Ved lektor, ph.d. Mogens Dam,
Københavns Universitet
Ifølge partikelfysikkens stan­
dardmodel består verden af 12
stoflige elementære partikler, som
vekselvirker via fire fundamentale
kræfter. Elementarpartiklernes
masser generereres via Higgs-me­
kanismen, som også forudser eksi­
stensen af Higgs-partiklen. Med
eftervisningen i 2012 af Higgs-par­
tiklen er standardmodellen nu en
komplet teori. Er vi da nået vejs
ende for den subatomare fysik?
Svaret på dette spørgsmål er
sandsynligvis nej.
Standardmodellen beskriver,
hvad vi observerer, men giver ikke
svar på en lang række af de mest
fundamentale spørgsmål, vi har
til naturen.
Vi undersøger i dette kursus
standardmodellen: Hvordan blev
den etableret, hvad er dens nuvæ­
rende status, og hvordan kommer
vi videre: Findes der fysik ud over
standardmodellen?
1. Standardmodellens etablering
fra 1960’erne til idag
2. Nuværende status af standard­
modellen
3. Fremtidige eksperimentelle
muligheder: Hvorfor en ny stor
partikelaccelerator?
Sted: Nørre Campus
Pris: 297 kr.
Om
samarbejde
med IDA se
side 112
Trafikkens planlægning og fremtid
Hold 5082: 3 onsdage kl. 14.15-16
(10/4-1/5)
Ved cand.techn.soc., ph.d. Thomas
Sick Nielsen
Effekterne af den stigende
trafik mærkes af mange omkring
Danmarks større byer. Trafikken
og dens planlægning har en
lang historie bag sig. Samtidig
peges der på, at fremtiden kan
komme til at se anderledes ud
bl.a. pga. it og automatisering. På
kurset fokuserer vi på trafikkens
historie og udvikling til i dag,
drivkræfterne bag trafikvæksten,
principperne bag planlægnin­
gen for vejtrafik, cyklens rolle i
det danske trafikmønster samt
fremtidsudsigterne for trafikken
med stigende automatisering
Den kvantefysiske verdens
fænomener er grundlæggende
forskellige fra dagligdagens,
hvorpå vi baserer vores ’klassi­
ske’ forståelse af naturen. Derfor
fremstår kvantemekanikken som
ikke-intuitiv og dens forudsigel­
ser som paradoksale. Men den
kvantefysiske verden kan studeres
og tæmmes eksperimentelt, og
det paradoksale kan vendes til en
enorm, teknologisk ressource.
Helt enestående giver dette kur­
sus deltagerne mulighed for selv
at arbejde med kvanteoptikkens
fremmeste teknologi i laboratori­
et og derigennem på egen hånd
studere nogle af de aspekter af
kvantemekanikken, der voldte
Niels Bohr og Albert Einstein størst
kvaler – arbejde, der hidtil har
været forbeholdt forskningslabo­
ratorier. Med afsæt heri diskuteres
elementer af moderne kvantetek­
nologi og den hastige eksperimen­
telle udvikling heraf.
1. Kvantemekanik, entanglement,
Bells ulighed
2. Eksperiment: Bells ulighed
3. Superpositionstilstande: Schrö­
dingers kat – hvor går grænsen?
4. Eksperiment: Kvante-interfe­
rens
5. Kvanteteknologi: Hvorfor og
hvor står vi nu?
Sted: DTU
Pris: 495 kr.
83

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm