Program forår 2019 - Folkeuniversitetet i København - Side 82NATUR OG UNIVERS
Computervidenskabens filosofi
Hold 5079: 4 onsdage kl. 16.15-18
(6/2-27/2)
Ved lektor, ph.d. Martin Mose
Bentzen, DTU
NATUR & TEKNIK
EMNEKURSER
Det geologiske kredsløb.
Processer og materialer
Hold 5077: 5 tirsdage kl. 19.15-21
(12/2-12/3)
Ved lektor, cand.scient. Jan
Thygesen og lektor, dr.phil. Svend
Stouge, Københavns Universitet
Jordens geologiske udvikling kan
beskrives i en række kredsløb sty­
ret af fysiske og kemiske proces­
ser, der udspiller sig ved jordover­
fladen (eksogene) og i Jordens
indre (endogene). Processerne kan
beskrives som en cyklus kaldet
det geologiske kredsløb. Over­
fladeprocesserne (nedbrydning,
transport og aflejring) er bestemt
af klimaet, mens processer i de
dybere dele (omkrystallisation,
opsmeltning) er tæt knyttet til
tilstedeværelsen af vand og til
den temperatur og det tryk, som
processerne foregår under. For­
ståelsen af processer og dynamik
i det geologiske kredsløb er tæt
knyttet til pladetektonikken, hvor
en særlig stor aktivitet er koncen­
treret omkring grænserne mellem
de enkelte plader.
Kurset vil gennemgå en række
vigtige processer samt dannelsen
af bjergarterne, som er resultatet
af processerne på og i jorden.
Sted: Nørre Campus
Pris: 495 kr.
82
Computeren har medført store
ændringer i vores livsverden. De
fleste af os ved, hvordan man
bruger en, men det er sjældent,
at computeren bliver genstand
for filosofisk refleksion. Det sker
på dette kursus, hvor der bliver
givet en populærvidenskabelig
fremstilling af centrale områder
indenfor computervidenskabens
grundlag: Beregnelighed, maskin­
læring, maskinetik og kunstig
intelligens. Kursisterne inddra­
ges undervejs i diskussioner af
filosofiske spørgsmål. Kursets er
opbygget i fire moduler:
1. Hvad kan en computer regne
ud, og hvad kan den ikke regne
ud? Beregnelighedsteori,
Turings tese og Turings teorem,
hyperberegnelighed
2. Hvad kan en computer lære, og
hvor godt lærer den? Maskin­
læring, big data, induktion,
induktiv bias og læringsteori
3. Kan en computer lære menne­
skelige værdier og etik? Værdi­
problemet, maskin-etik
4. Kan en computer tænke, og
hvor god er den til det? Menne­
skelig tænkning og kunstig
intelligens, Gödels ufuldstæn­
dighedsteoremer, kognitivisme
og non-kognitivisme
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 396 kr.
Orientering på stjernehimlen
Hold 5080: 6 torsdage kl. 18.15-20
(To gange slutter vi kl. 21)
(7/2-14/3)
Ved cand.scient. Michael Quaade
Her i landet kan Karlsvognen altid
ses, selvom den nogle gange står
lige over vores hoveder og andre
gange lavt på Nordhimlen. Nogle
stjerner og planeter er kun oppe
på bestemte årstider og visse af
døgnets timer. På dette kursus
lærer vi stjernehimlens skiftende
udseende at kende, herunder
planeternes bevægelser mellem
stjernerne, månens faser samt
sol- og måneformørkelser.
Vi besøger Københavns Uni­
versitets historiske observatorier
på Østervold i Botanisk Have og
Rundetaarn, hvor vi vil observere
stjernerne igennem hånd- og
stjernekikkerter. Vi forsøger at
lægge besøgene efter undervis­
ningen på aftener med klart vejr,
og derfor slutter to undervis­
ningsgange først kl. 21.
Entréudgifter til Rundetaarn
skal påregnes. Adgang til stjer­
nekort og/eller programmer på
mobiltelefon/tablet er en fordel.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 725 kr.

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm