Program forår 2019 - Folkeuniversitetet i København - Side 64HISTORIE
og fortalt om udgravningsmeto­
der og detektorbrug i byen.
Forelæsningsrækken bliver ud­
budt i samarbejde med Tværpilen.
1. Det tidligste København
(JJJ og HD)
2. Den middelalderlige befæst­
ning og livet indenfor murerne
(JJJ og RS)
3. Christian d. 4’s København:
Befæstningen, Christianshavn
og alt det andet (RS)
4. Københavns opland, forstæ­
derne og brokvarterne (NHA)
5. Besøg i Arkæologisk Værksted
(MA, JJJ og NHA)
Københavns arkæologi:
I metroens fodspor
Hold 1022: 5 mandage kl. 16.15-18
(4/2-11/3, ikke 18/2)
Sted: Taastrup Medborgerhus,
Taastrup Hovedgade 71, 2630
Taastrup
Pris: 575 kr.
Ved cand.mag. Jane Jark Jensen,
Københavns Museum, ph.d.stipendiat Hanna Dahlström,
Københavns Museum og Aarhus
Universitet, cand.mag. Niels Henrik
Andreasen, Københavns Museum,
cand.mag. Rikke Simonsen,
Københavns Museum, cand.mag.
Mia Toftdal, Københavns Museum
Russisk kultur i 1800-tallet
Hold 1023: 5 mandage kl. 18.15-20
(4/2-4/3)
Tilrettelægger: Cand.mag. Jane
Jark Jensen, Københavns Museum
Københavns Museum har
gennem de seneste ti år opnået
nye og væsentlige arkæologiske
resultater. Der er fremkommet
meget ny viden om byens tidlig­
ste historie, herunder en ukendt
kirkegård fra 1000-tallet på Råd­
huspladsen. Fundene peger på
en ældre bebyggelse af området,
end man tidligere har antaget.
Derudover har udgravninger på
flere lokaliteter i byen givet ny
viden om befæstningens historie
og byens indbyggere gennem
middelalderen og op gennem
1800-tallet. Mange af disse resul­
tater er opnået gennem de store
metroudgravninger, der også vil
være omdrejningspunkt for den­
ne forelæsningsrække.
Vi slutter med et besøg på Kø­
benhavns Museums Arkæologiske
Værksted, hvor der vil blive præ­
senteret fund fra udgravningerne
64
Ved cand.mag. Jens Jørgen Nielsen
I den aktuelle politiske debat om
Rusland stiller mange spørgsmå­
let, om Rusland er en del af den
europæiske kultur. Det korte svar
er ja, men den russiske kultur er
også en særegen kultur præget
af en særlig historie. Europæisk
kultur er ufuldkommen uden den
russiske. 1800-tallet var en gylden
og dynamisk periode i russisk
kulturhistorie. Det store imperium
producerede forfattere, komponi­
ster, malere, tænkere og balletdan­
sere af verdenshistorisk format.
Vi vil se nærmere på nogle af
højdepunkterne i den russiske
kultur ca. 1800-1917. Vi vil se på
den historiske og idehistoriske
ramme, som kunstnerne ud­
foldede sig indenfor. Og vil gå i
dybden med nogle af forfatterne,
filosofferne, malerne og komponi­
sterne, ligesom vi vil have et blik
på den radikaliserende udvikling
fra slutningen af 1800-tallet.
Forelæsningsrækken kan følges
op med rejser til Rusland med
Akademisk Rejsebureau.
1. Den russiske arv, imperium,
zarstyre og den ortodokse kirke.
Kulturen under Alexander d. 1.
og Nikolaj d. 1. 1800-1855
2. Nybrud og opbrud under den
liberale zar, Alexander d. 2., 18551881. Radikalisering og revoluti­
onære ideer
3. Litteratur, filosofi, malerkunst,
musik under Alexander d. 2.
4. Kulturens rolle under de skær­
pede sociale spændinger under
Alexander d. 2. og Nikolaj d. 2. til
den første russiske revolution i
1904-1905 (1881-1905)
5. På vej mod katastrofe og sam­
menbrud 1905-1917. Perspek­
tivering og modernitet med
den nye sovjetmagt? Syn på
1800-tallets russiske kultur i
dagens Rusland
Sted: City Campus
Pris: 575 kr.

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm