Program forår 2019 - Folkeuniversitetet i København - Side 59HISTORIE
HISTORIE
Studieleder: Mag.art. et cand.mag.
Peter Busch-Larsen
GRUNDKURSER
Verdenshistorie I:
Fra oldtid til renæssance,
reformation og enevælde
Hold 4032: 10 tirsdage kl. 14.15-16
(5/2-9/4)
Ved ekstern lektor, ph.d. Michael
Langkjær, Københavns Universitet
Hvis vi skal forstå vores samtid,
må vi kende historien. Dette
kursus har til formål at etablere
et grundlæggende kendskab til de
overordnede linjer og de væsent­
lige tildragelser og skikkelser i
verdenshistorien.
Kurset tager sin begyndelse i
oldtiden og fører deltagerne ud
i verden og op gennem tiden. Vi
beskæftiger os med: Statens og
samfundets tilblivelse i Ægypten
og Mesopotamien, antikkens
Grækenland og den hellenistiske
verden, romernes republik og
verdensimperium, Kina og mon­
golerne, Mogulriget i Indien, os­
mannerne, afrikanske kongeriger,
folkevandringerne, korstogene
og middelalderens konger, kirke
og aristokrati frem til reforma­
tionen, de store opdagelsesrejser
og den europæiske ekspansion
samt tilblivelsen af de enevældige
magtstater.
Kurset er første del af to indfø­
ringer i verdenshistorien.
Kursisterne bedes købe eller
låne: Benedicte Fonnesbech-Wulff
og Palle Roslyng-Jensen: Historiens
Lange Linjer (2006, Gyldendal).
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 990 kr.
Verdenshistorie II: Fra de store
revolutioner til i dag
Hold 4033: 10 mandage kl. 12.15-14
(4/2-8/4)
Ved ekstern lektor, ph.d. Michael
Langkjær, Københavns Universitet
Vi beskæftiger os med den
videnskabelige revolution i
1500-1600-tallet med Galileo,
Tycho Brahe og Kopernikus. Et
nyt menneske- og samfundssyn
opstår i oplysningen med bl.a.
Voltaire, Holberg og Rousseau.
Derpå kommer de amerikanske
og franske revolutioner med
Washington, Marie Antoinette og
Robespierre.
Vi ser overgangen fra muskel­
kraft til dampteknologi, hvor
stor økonomisk vækst også giver
alvorlige sociale problemer. Stor­
byers, nationalstaters og ideolo­
giers fremvækst, de borgerlige
revolutioner i 1830 og 1848, og
nationalisme fører os frem til
imperialismen, 1. Verdenskrig og
Den Russiske Revolution.
Verdenskrisen og diktaturer­
nes epoke bringer os frem til 2.
Verdenskrig, afkolonisering, Den
Kolde Krig og verdenen i opbrud i
1989 og efter 9/11 2001. Vi slutter
med det globale samfund, miljøet
og årtusindskiftets nye udfor­
dringer.
Kursisterne bedes købe eller
låne: Benedicte Fonnesbech-Wulff
og Palle Roslyng-Jensen: Historiens
Lange Linjer (2006, Gyldendal).
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 990 kr.
Danmark fra 1920 til i dag
Hold 4034: 10 mandage kl. 14.15-16
(4/2-8/4)
Ved ekstern lektor, ph.d. Michael
Langkjær, Københavns Universitet
Vi indleder med Påskekrisen i 1920
og Landmandsbankens krak i 1922,
der ifølge Stauning var kapita­
lismens ”ynkelige og samtidig
oprørende fallit.” I jazztiden ser vi
på politiske partier, arbejderkultur
og på de kulturradikale, moder­
nismen med bl.a. Thit Jensens
seksualoplysning og på 1930’ernes
kriseår i Hitlertysklands skyg­
ge. Hvad skete der den 9. april?
Hvorfor gik nogle til modstand,
mens andre hjalp Nazityskland?
Hvilken betydning fik Marshall­
hjælpen, og hvad gik der forud
for Danmarks optagelse i NATO
og fællesmarkedet? Hvad ved vi
om atomvåbnene på Grønland?
68-oprøret og ”Gør gode tider
bedre” glider over i 1970’ernes
skatteoprør, Glistrup og arbejds­
løshed. Efter et kig i 1980-90’ernes
indvandring- og flygtningedebat,
EF/EU og fodnoter tegner kurset
omridset af dagens Danmark
præget af spindoktorer og en ny
international rolle som en af USA’s
’bedste allierede’.
Deltagerne bedes købe/låne:
Benito Scocozza og Grethe Jensen:
Politikens etbinds Danmarkshistorie (seneste udgave).
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 990 kr.
Fra asatro til Absalon.
Dansk historie fra ca. 700 til 1241
Hold 4035: 5 lørdage kl. 10.15-14
(16/2, 2/3, 16/3, 30/3 og 13/4)
Ved ph.d. Torben Svendrup
En af de største og mest betyde­
lige begivenheder i Danmarkshi­
storien er overgangen til kristen­
dommen. Problemet er bare, at
det ikke var en begivenhed, men
en meget lang proces.
I undervisningen vil vi se på
asatroen, og hvordan den blev
dyrket, vi vil undersøge trosmødet
med kristendommen og missions­
historien. Vi vil diskutere Harald
Blåtands overgang til kristendom­
men og betydningen heraf. Vi vil
prøve at adskille myterne fra den
historiske kerne.
Vi vil undersøge, i hvor høj grad
danskerne var blevet kristne i
højmiddelalderen og se på, hvor­
dan kristendommen udviklede
sig i Danmark. Emnerne vil være
kirkebyggeri, korstog, Dannebrog,
der faldt ned fra himlen, og men­
nesker der fortsat ikke var kristne
i Danmark.
Undervisningen vil bygge på
både skriftlige og ikke-skriftlige
kilder.
Sted: Søndre Campus
Pris: 990 kr.
59

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm