Program forår 2019 - Folkeuniversitetet i København - Side 49FILOSOFI OG IDEHISTORIE
videnskaben betyder for men­
neske- og samfundssynet. Med
udgangspunkt i tragediedigterne,
sofisterne og de store filosoffer
Platon og Aristoteles ser vi deref­
ter nærmere på den store debat
om forståelsen af menneske og
samfund, der udspillede sig i
Athen – en for nutiden yderst rele­
vant kultur- og samfundsdebat.
Sted: Studieskolen, Borgergade
12, 1300 København (1. sal, lokale
108/110)
Pris: 990 kr.
FILOSOFI OG
IDEHISTORIE
Studieleder: Mag.art. et cand.mag.
Peter Busch-Larsen
GRUNDKURSER
Grundkurserne omfatter dels en
række filosofi- og idehistoriske
kurser i kronologisk orden fra
antikken til i dag, der alle tilbydes
nedenfor (grundmodul 1-7), dels
en række kurser, der indfører i
forskellige filosofiske fagområder,
hvoraf seks tilbydes nedenfor.
Grundmodul 1: Fra Homer til
Aristoteles: Antikkens filosofiog idehistorie
Hold 4015: 10 tirsdage kl. 14.15-16
(5/2-9/4)
Ved BA Claus Christoffersen
Det klassiske Grækenland er den
europæiske kulturs vugge, og ar­
ven fra denne periode er levende
til stede i nutiden, hvad græske
ord som filosofi og politik vidner
om. Antikkens idehistorie er der­
for et møde med vor kulturs dybe­
ste rødder og samtidig et spejl for
vor egen nutid. Gennem mødet
med antikken bliver vi klogere
på os selv. Vi følger udviklingen
fra Homer til blomstringstiden
i det 5. og 4. århundredes Athen
og undersøger, hvad udviklingen
af bystaten (polis), filosofien og
Grundmodul 2: Mellem Athen
og Jerusalem: Europæisk filosofiog idehistorie fra Aristoteles
til Augustin
Hold 4016: 10 onsdage kl. 12.15-14
(13/2-24/4)
Ved ekstern lektor, ph.d. David
Possen, Københavns Universitet
Hold 4017: 10 torsdage kl. 10.15-12
(7/2-11/4)
Ved BA Claus Christoffersen
Europæisk kultur hviler på kristen­
dommen og på arven fra det klas­
siske Grækenland. Mødet mellem
de to finder sted i Romerriget og
er nok den vigtigste begivenhed
i den europæiske idehistorie. Vi
følger udviklingen, fra Alexander
den Store erobrer det meste af
den da kendte verden og dermed
udbreder den græske kultur til
hele middelhavsområdet, bl.a.
Romerriget, det nye kraftcentrum.
Derefter følger vi den græsk-ro­
merske kulturs sammenstød – og
sammensmeltning – med den
frembrydende kristendom, der
repræsenterer ideer, som umiddel­
bart er fremmede for den græske
tanke. Kristendommen sejrede.
Men kristendommens sejr betyder
ikke den antikke kulturs under­
gang. Og mødet mellem Athen
og Jerusalem er ikke så meget
en overstået begivenhed som en
fortsat uafsluttet dialog i den
europæiske kultur frem til i dag.
Grundmodul 3: Fra Augustin
til Luther og Machiavelli:
Middelalderens, renæssancens
og reformationens filosofi- og
idehistorie
Hold 4018: 10 mandage kl. 12.15-14
(4/2-8/4)
Ved BA Claus Christoffersen
I middelalderen bliver kristen­
dommen og kirken det centrale
omdrejningspunkt i menneskets
virkelighed. Betegnelsen middel­
alder er skabt af renæssancen og
udtrykker dennes syn på perioden
som en mørk og stillestående
tid. Det syn må vi gøre op med,
for middelalderen er i virkelig­
heden en dynamisk periode, der
afgørende præger europæisk
kultur. Derefter følger vi skiftet fra
middelalder til renæssance og ser
på store tænkere som Machiavelli
og Erasmus. Men vi konfronterer
også renæssancen med Luther
og den reformation, der fandt
sted samtidig med renæssancen,
men som giver et helt andet
menneskesyn. Mens renæssancen
hyldede menneskets storhed og
værdighed, understregede Luther
nødvendigheden af, at mennesket
indser sin intethed. Den modsæt­
ning har den europæiske kultur
levet med lige siden.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 990 kr.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 990 kr.
49

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm