eTFDS 2-2018 net - Side 8vande. Det går så ud over faglighe-
Skemaet illustrerer Region
refleksionstræning,« fortsætter hun.
den, og det skræmmer sygeplejer-
Hovedstadens bud på en ny
skerne væk. Dertil kommer så, at
efteruddannelse i klinisk le-
det typisk er de mest erfarne, der
derskab for erfarne medicin-
forsvinder først, fordi det er dem,
ske sygeplejersker. Forløbet,
der har det største ansvar, og der-
der endnu ikke er færdigud-
Svært at komme
op i helikopteren
Erfaringen er, at der er ofte et godt
stykke vej, før man overhovedet når
frem til at definere den mest påtrængende udfordring på en afdeling.
»Nogle afdelingsledelser er så
pressede, at de slet ikke kan se deres egen situation i et helikopterperspektiv. De kan konstatere, at de
mangler personale, men de ser ikke
den dybereliggende grund, der for
eksempel kan handle om, at de ikke
er organiseret på den mest optimale
måde. Af samme grund tager det
ofte lang tid at finde frem til, hvad
det egentlig er, de har behov for.
Dertil kommer så det lidt paradoksale, at det faktisk er de afdelinger,
der er mest pressede, der har sværest ved at tage imod understøttelsen. De bruger simpelthen al deres
energi på at sikre driften, hvilket
udvikler sig til en ond spiral,« siger
Helle Folden.
»Spiralen begynder jo, når al
energi går til bare at holde sig oven
8
TFDS 2–2018 · T E M A
med også dem, der trækkes de stør-
viklet, sigter mod at hæve
ste veksler på. Det er dem, der står
det faglige niveau i den medi-
for oplæring af novicerne, og det er
cinske afdeling og fokuserer
dem, der skal tage hånd om de
komplekse patienter. Og jo flere er-

specialistkompetencer og endelig
blandt andet på kompleksiteten, herunder den multisyge
patient.
farne, der forlader en afdeling, jo
hårdere bliver det naturligvis for de
tilbageværende,« fortsætter hun.
En ond og selvforstærkende spiral er dermed sat i gang, og som en
oversygeplejerske Flemming Olsen
følge skal ledelsen nu også bruge
til at lede efter løsninger, der kunne
rigtig mange ressourcer på at re-
tilfredsstille sygeplejerskernes behov
kruttere nye medarbejdere.
for faglig udvikling. Resultatet blev
»De 15 faglige minutter«, som nu er
15 minutter
giver faglig udvikling
En af de steder, hvor man har takket
ja til handlingsplanens lederunderstøttelsesindsats, er på Herlev Gentofte Hospitals medicinske afdeling.
Som mange andre steder har man
også her haft en personaleomsætning, der var tæt på at blive en trussel for både arbejdsmiljø og kvalitet.
Den situation fik for flere år siden
indført på samtlige afsnit.
»Jeg var lidt inspireret af lægernes
morgenkonferencer og fik gennemført, at vi hver dag skulle diskutere
en faglig problemstilling i 15 minutter. Vi spørger så hinanden, om vi
har tilstrækkeligt med viden på området, eller om en af os skal gå hjem
og læse op. Det fungerer rigtig godt
og er i dén grad noget, sygeplejerskerne er glade for. Ånden i de 15

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm