eTFDS 2-2018 net - Side 56hele vejen rundt om patienten og
udtryk for, at medbestemmelse ska-
at patienter og borgere oplever en
borgeren. Et eksempel var et team,
ber større motivation hos borgere
større tilfredshed, når der er et tæt
hvor deltagerne oplevede, at deres
og patienter til at arbejde sammen
teamsamarbejde omkring dem.
egen faglighed blev styrket via
om for eksempel træning og rehabi-
Flere deltagere i undersøgelsen vur-
teamsamarbejdet, idet de fik øget
litering, så det bliver mere målrettet
derer, at det øger patienternes og
kendskab til de andres fagligheder.
og med afsæt i, hvad der er vigtigt
borgernes følelse af ligeværd i sam-
De vurderede, at den øgede faglig-
for patienten og borgeren:
arbejdet. For teamet medfører det
hed højnede kvaliteten i arbejdet og
kom patienterne til gavn.
også et lidt andet sprogbrug i sam-

arbejdet, når patienterne og bor-
Det har en betydning at have

borgeren med. Jeg kan ikke lave
gerne er med.
Teamsamarbejdet giver en større
Det er vigtigt, at man har et
rehabilitering, hvis ikke borgeren
arbejdsglæde og tilfredshed, når der
perspektiv hele vejen rundt.
er med.
arbejdes tæt sammen med patienter

Læge

Fysioterapeut
og borgere, da alle arbejder sammen på en bedre og mere hensigts-
Læring i samarbejde
med patienten og borgeren
Dialogen blandt teammedlemmerne
og teams fik deltagerne til at reflektere over, at der opstår en læringskultur blandt teamets medlemmer,
når de er i samme rum med patienten/borgeren og de pårørende.
Der skabes en god atmosfære,
hvor der kan udtrykkes både glæde
og sorg. Samarbejdet bliver med
udgangspunkt i patientens eller borgerens ønsker, behov og præferencer – og ikke hvad de sundhedsprofessionelle finder bedst.
Deltagerne i undersøgelsen gav
56
Et godt eksempel på systematisk in-
mæssig måde. Det letter arbejds-
volvering af patienter er Den invol-
gangene for teamet, når der beslut-
verende stuegang (DIS) på Neurolo-
tes noget i fællesskab med patien-
gisk afdeling på Glostrup/Rigshospi-
terne og borgerne. Derfor er det
talet. Her afholder man stuegang,
mindre ressourcekrævende og tids-
hvor det sikres, at patient og pårø-
besparende at have patienten og
rende er inddraget i alle beslutnin-
borgeren med i teamet, hvilket gi-
ger. Der bliver ikke truffet beslutnin-
ver mere effektivt forløb.
ger, uden at patienter og pårørende
interagerer med stuegangsteamet.9

Kvaliteten er derefter, hvis
Øget kvalitet for
patienten og borgeren
Alle teammedlemmerne og teams
gav meget klart udtryk for, at kvaliteten af forløbene bliver bedre, og
TFDS 2–2018 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U
borgeren ikke er med.
Effekten bliver bedre.

Fysioterapeut

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm