eTFDS 2-2018 net - Side 55Redskabet gav
mening at bruge
Valderingen af evalueringsredskabet
viste tydeligt, at deltagerne fandt
opbygningen af redskabet overskuelig og relevant. Indholdet var forståeligt, og 5-punkts-Likerts-skalaen
var nem at anvende i scoringerne.
Redskabet blev generelt betegnet
som nemt og hurtigt at udfylde (det
tog i gennemsnit 10-15 minutter).
Alle deltagerne mente, at det gav
god mening at anvende redskabet i
forhold til den daglige praksis, da
det rummer lige netop de områder,
som et teamsamarbejde omhandler.
Øger kvalitet af samarbejdet
Efter at deltagerne havde udfyldt
redskabet individuelt, drøftede de,
hvad deres teamsamarbejde betød
for dem, hvilke områder af samarbejdet, som fungerede godt, og
hvilke områder der var behov for at
udvikle på. Et eksempel er et team,
som fik øje på, at de havde brug for
at arbejde mere systematisk med
inddragelse af borgerne:

De kvalitative data fra interview­ene
Borgerens stemme skal med i alle
viste endvidere, at det er vigtigt at
de situationer, hvor borgeren na-
arbejde mere systematisk med in-
turligt skal være med. De er herre
volvering af patienter og borgere. Et
i eget liv. Det handler om selvbe-
team konkluderede, at patienterne,
stemmelse.
borgerne og deres pårørende bør

inddrages mere direkte i alle de si-
Social- og sundhedsassistent
tuationer, hvor der træffes beslut-
Læring og nye erkendelser
Når deltagerne fik mulighed for at
gå i dialog med hinanden omkring
deres teamsamarbejde, og især når
de var uenige i deres scoringer omkring samarbejdet, kunne vi konstatere, at der via dialogen i teamet opstod adskillige nye erkendelser og
læring blandt teamets medlemmer,
Et team udtrykte, at de i det daglige samarbejde har respekt for hinanden og stoler på hinandens faglighed, men er meget forskellige
faggrupper imellem, og at de arbejder parallelt ved siden af hinanden
uden at interagere ret meget med
hinanden:

Vi arbejder på nogle områder i
siloer, vi krydser ikke hinanden nok.

Social- og sundhedsassistent
ninger, som involverer deres liv og
autonomi:

Man kan ikke overrule patienternes autonomi. Der skal finde en
forventningsafstemning sted.

Social- og sundhedsassistent
Læring gennem
teamsamarbejdet
Alle deltagerne og de involverede
teams gav klart udtryk for, at det at
arbejde i teams på tværs af professioner øger medarbejdernes læring
om hinandens monofaglighed og giver indsigt i, hvad de andre professioner kan byde ind med i det interprofessionelle samarbejde.
Det har betydning at have viden
om andre teammedlemmers kompetencer og faglighed. Det giver synergi og sikrer, at teamet kommer
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 2–2018
55

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm