eTFDS 2-2018 net - Side 52tilstand og øger patienttilfredshe-
dan teamsamarbejdet med inddra-
Assessment of Interprofessional
den. Samtidig øger det teambase-
gelse af patient og borger fungerer i
Team Collaboration Scale (AITCS).
rede samarbejde den enkelte pro-
Danmark.
Det er valideret og afprøvet i en
fessions styrker og færdigheder, ligesom effektiviteten af samarbejdet, medarbejdertilfredshed og arbejdsglæde
øges.5, 6
At samarbejde interprofessionelt
med systematisk inddragelse af patientens/borgerens viden, behov og
ressourcer er vigtige kompetencer i
fremtidens sundhedsvæsen. Som en
borger udtrykker det, kan IPLS gøre
en stor forskel for oplevelsen på hospitalet:

Da jeg var indlagt sidst, var det ligesom en pølsefabrik, hvor jeg
bare var et nummer i rækken: Ingen interesserede sig for min mening overhovedet, og hvad jeg
egentlig ønskede. Denne gang var
det virkelig godt, fordi jeg var med
i beslutninger og i snakken, når
der blev talt mål. Det var fantastisk, og det motiverede mig!

Yngre borger
Med et nyt redskab er det nu mu-
dansk kontekst af Region Hovedsta-
Redskab udviklet i Canada
Redskabet »Evaluering af interprofessionelt teamsamarbejde – Dansk
version« fokuserer på, hvad partnerskab, fælles beslutningstagen,
samarbejde og koordination betyder, når et team samarbejder tæt
med patienter, borgere og deres pårørende.8
Redskabet er udviklet og gennemprøvet i Canada under navnet
!
Kompetenceudvikling.
Vores ambition med redskabet
er, at det anvendes til at sætte fokus
på interprofessionelt teamsamarbejde i Danmark og vil understøtte
en mere bevidst og systematisk inddragelse af patientens eller borgerens ønsker og behov, når der træffes beslutninger, sættes mål og koordineres i forløb.
Evaluering af Interprofessionelt teamsamarbejde – Dansk version
Redskabet består af 37 udsagn, som indeholder karakteristiske træk i et
interprofessionelt teamsamarbejde, inddelt i tre hovedkategorier:
• Del 1: Partnerskab/fælles beslutningstagen – 19 udsagn
• Del 2: Samarbejde – 11 udsagn
• Del 3: Koordination – 7 udsagn
Sådan bruges redskabet:
1. D
eltagerne udfører først en individuel scoring af teamsamarbejdet ud
fra de 37 udsagn.
2. T
eamet drøfter deres oplevelser af deres konkrete teamsamarbejde
ud fra udsagnene i redskabet.
Download redskabet frit her: www.regionh.dk/ipls
ligt at undersøge og vurdere, hvor52
dens Sektion for Efteruddannelse og
TFDS 2–2018 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm