eTFDS 2-2018 net - Side 36i kvalitetsprogrammet, skal kvali-
sigt niveau i Danmark er interessen
tetsmålene med tilhørende indika-
for at få »improvement« på kvali-
torer udvikles og opfyldes i et tæt
tetsdagsordenen stor. Kvalitetspro-
samspil mellem klinikerne og pa-
grammet er ligeledes et udtryk for
tienterne. Der beskrives ikke speci-
dette.
fikke metoder. Der er således metodefrihed til at nå de nationale mål,
som beskrives i kvalitetsprogrammet. Dette giver god mening.
I det danske sundhedsvæsener
er der opnået kvalitetsforbedringer
på grundlag af forskellige metoder.
Der er dokumentation for kvalitetsforbedring i relation til og på
grundlag af de kliniske kvalitetsdatabaser (Mainz, 2017). Litteraturen
viser imidlertid, at der ikke er dokumentation for at anbefale en bestemt forbedringsmetode (Knudsen
et al. forthcoming).
Der er således i det danske sundhedsvæsen gennemført en række
forbedringsprojekter, hvor der ikke
er dokumentation for, at disse har
haft klinisk effekt for patienterne
(Mainz, 2017). Det kan derfor være
relevant at anbefale forskellige metoder i relation til forbedring af forskellige problemstillinger. Der er
derfor ikke tale om, at »one size
fits all«. På politisk og ledelsesmæs36
Pointe 6: Fokus på patienten
Der er i kvalitetsprogrammet et tydeligt fokus på patienten. Patienterne og brugerne af sundhedsvæsenet skal være omdrejningspunktet
i kvalitetsprogrammet. Patienterne
og brugerne har særlige forudsætninger for at prioritere sundhedsvæsenets ydelser, idet patienterne og
brugerne er de eneste, der oplever
hele forløbet i sundhedsvæsenet,
herunder det tværsektorielle forløb.
Patienternes oplevelse af sundhedsvæsenet er afgørende for, at
sundhedsvæsenet kan karakteriseres som velfungerende. Patienternes og brugernes evaluering er dermed et mål for sundhedsvæsenets
succes. Der er ligeledes dokumentation for, at brugerinddragelse og
patientinddragelse har effekt på patienttilfredsheden, kvaliteten af behandlingen, patientsikkerheden og
på sundhedsøkonomien (Mainz,
2017).
TFDS 2–2018 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U
Pointe 7: Fokus
på implementering
Implementering repræsenterer en
stor udfordring for den offentlige
sektor. Litteraturen indikerer, at 70
procent af vores mål i strategiplaner aldrig bliver til noget (Obed
Madsen, 2014). Studier angiver, at
fire ud af fem strategier ikke eksekveres efter hensigten (Obed Madsen, 2018). En undersøgelse viste,
at mere end 40 procent af lederne
og mere end 90 procent af medarbejderne er i tvivl, om de forstår organisationens strategi (Obed Madsen, 2013).
Hvis ikke man forstår strategien,
fører det til organisatorisk hykleri
og pligtsludder, hvor man lader
som om, man forstår strategien,
og/eller man lader som om, man
implementerer strategien (Brunsson, 2002; Goffman, 1990; Lerborg,
2017; Larsen, 2017; Obed Madsen,
2017, 2018). Litteraturen dokumenterer således, at ledelserne har en
vigtig opgave, hvis vi skal lykkes
med implementering af kvalitetsprogrammet.

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm