eTFDS 2-2018 net - Side 34kedsgøre den offentlige sektor. Of-
rer (Torfing, 2013; Andersen et al.,
fentlige institutioner skulle ifølge
2017; Mainz & Timmermann, 2018;
at der i kvalitetsprogrammet kan
NPM styres på grundlag af mål- og
Mainz et al., 2018). NPG lægger
iagttages elementer, der styringste-
rammestyring (Torfing, 2013; Maj-
vægt på balance mellem regel-, mål-
oretisk knytter an til markedstænk-
gaard, 2013). Samtidig sætter NPM
og resultatstyring og tillid og tillids-
ning og brugertilfredshed og der-
»kunden«, dvs. »patienten i cen-
baseret ledelse, hvor der kun måles
med NPM (Mainz & Timmermann,
trum« (Mainz, 2017; Torfing, 2013;
på få resultatmål, og det decentrale
2018). Det fremgår ligeledes af kva-
Andersen et al., 2017; Mainz & Tim-
råderum udvides med henblik på at
litetsprogrammet, at dette ikke skal
mermann, 2018; Mainz et al., 2018).
øge kvaliteten af offentlige ydelser
opfattes som en færdig plan, men at
ved tværgående samarbejde og in-
det skal udvikles i en vedvarende
ligheder er blevet erklæret død,
novation og nye ledelsesformer (An-
proces (Regeringen, 2015; Bakir &
mærker vi fortsat NPM i sundheds-
dersen et al., 2017; Mainz & Tim-
Todorovic, 2010; Mainz & Timmer-
væsenet og den øvrige offentlige
mermann, 2018, Mainz et al., 2018).
mann, 2018).
Selv om NPM ved forskellige lej-
sektor (Information, 2016). Så rygtet
Det skal imidlertid understreges,
Der lægges således op til, at kva-
om NPMs død er stærkt overdrevet.
Fra Old Public Management
litetsprogrammet løbende udvikles i
Vi har således aldrig haft flere per-
til New Public Governance
netværk og partnerskaber, hvor fag-
formanceindikatorer, end vi har nu.
Det kan iagttages, at regeringen øn-
folk sammen med brugerne går
De nationale mål med tilhørende in-
sker at udvikle styringen i sund-
sammen og skaber helhedsoriente-
dikatorer er ligeledes inspireret af
hedsvæsenet væk fra OPM til et sty-
rede sundhedsydelser. I forlængelse
NPM. Der er da også eksempler på,
ringsparadigme, hvor der vedva-
heraf skal lederne i sundhedsvæse-
at NPM har effekt (Mainz, 2017;
rende sker udvikling, og hvor pa-
net træde i karakter som netvær-
Mainz et al., 2018). Ligeledes har
tienterne, medarbejderne og de fag-
kere og igangsættere, således at der
NPM givet den offentlige sektor fo-
lige organisationer inddrages i net-
er mulighed for samskabelse af
kus på dem, det hele drejer sig om,
værk, så der skabes ejerskab. Kvali-
sundhedsydelser (Mainz & Timmer-
nemlig patienterne (Mainz & Tim-
tetsprogrammet signalerer således
mann, 2018).
mermann, 2018; Mainz et al., 2018).
mindre styring, større ledelsesrum
NPG fokuserer på at erstatte hie-
og benchlearning på grundlag af da-
rarkisk og markedsbaseret styring
tadrevet ledelse. Regeringens be-
med netværksstyring baseret på
skrivelse af nye styringsprincipper
samarbejde mellem gensidigt af-
knytter således især an til NPG
hængige offentlige og private aktø-
(Mainz & Timmermann, 2018).
34
TFDS 2–2018 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U
Pointe 5: Der er behov for
metodefrihed i kvalitetsud­
vikling og patientsikkerhed
I forlængelse af den styrings- og
strategiforståelse, der kan iagttages

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm