eTFDS 2-2018 net - Side 24
bejdspladsen, der får en person
Om forfatteren
med »optimal kompetence« til de
pågældende opgaver, og for medar-
Troels Kodal
bejders arbejdsglæde og ydeevne.
Postgraduate (PUF) klinisk lektor ved Syddansk Uni-
Det vil også være en fordel for
verset og den Regionale lægelige Videreuddan-
kunden, der vil opleve den højest
nelse i Region Syd med ansvar for og med mere
mulige kvalitet af den leverede
end 10 års erfaring med at lave gode uddannelses-
ydelse.
Løbende planlægningsmøder
En vigtig hjælp hertil får man ved
også at have regelmæssige (for eksempel månedlige) skemalægger-eller arbejdsplanlægningsmøder, hvor
den tilgængelige viden om virksomhedens behov for arbejdskraft matches måned for måned med den enkeltes medarbejders ønsker og
drømme om tilgang til relevante arbejdsopgaver, så langt det driftsmæssigt er muligt.
Det er afgørende for såvel de
mere erfarne som for de yngre
medarbejdere – for eksempel yngre
læger – at man føler, at man karrieremæssigt løbende får individuel
vejledning og sparring, så man hele
vejen igennem ansættelsen eller uddannelsen føler, at man udvikler sig
og bliver dygtigere. Dette illustreres
af figuren med flow-diagrammet.
24
TFDS 2–2018 · T E M A
miljøer på regionens sygehuse. Uddannelsesansvarlig overlæge på FAM og de medicinske afdelinger på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. Har i 2017
modtaget Lægeforeningens ærespris for sit arbejde
troels.kodal@rsyd.dk
På den måde vil den nyuddan-
har fokus på at skabe et godt fagligt
nede have mulighed for at komme
læringsmiljø, hvor yngre medarbej-
godt igennem den ofte meget tur-
dere under uddannelse får løbende
bulente periode mellem studietidens
feedback fra vejledere og mere er-
fokus på teori og overgangen til den
farne kolleger – altså en slags mo-
virkelige verden, hvor teorien skal
derne mesterlære.
omsættes til en praktisk kundskab
I den sammenhæng er det vigtigt
med tilhørende krav om at skulle
hele tiden have fokus på at skabe
træffe mange tiltagende vigtige be-
naturlige »krydspunkter«, hvor
slutninger og tage ansvar i det dag-
yngre medarbejdere kan få tæt
lige arbejde.
hjælp og råd fra mere erfarne kollegaer i løbet af arbejdsdagen. Man
Fagligt læringsmiljø
Det, der gør en virksomhed rigtig
god i den sammenhæng, er, at man
skal her ikke underkende betydningen af rent geografisk og arkitekturmæssigt at sikre naturlig nærhed

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm