eTFDS 2-2018 net - Side 16rier som et »tredje læringsrum«. Si-
har desuden mulighed for at samle
mulationslaboratorierne er indrettet
data i praktikken, som de efterføl-
som henholdsvis køkken, hospitals-
gende kan analysere og bearbejde i
stuer og klinikrum, hvor de stude-
teorirummet.
rende har mulighed for at arbejde
Mange af vores studerende arbej-
med deres fag i virkelighedsnære
der med praksisnære problemstillin-
omgivelser under supervision af un-
ger i deres afsluttende bachelorpro-
dervisere.
jekt. Ofte er det en problemstilling,
Både i teorirummet og i praksis
som praksis har ønsket belyst. I an-
arbejder henholdsvis underviserne
dre tilfælde deltager de studerende i
og praktikvejlederne med at støtte
allerede etablerede forsknings- eller
de studerende til at se sammenhæn-
udviklingsprojekter i praksis, hvor
gen mellem deres praksiserfaringer
de bruger data videre i deres eget
og deres teoretiske viden. I teori-
bachelorprojekt. På denne måde
rummet sker det blandt andet via
bringes teori og praksis sammen og
analyse af de cases, som de stude-
er forhåbentligt med til at udvikle
rende har med tilbage fra deres
praksis.
praktikophold. Nogle studerende
!
Sygeplejerskeuddannelsen på VIA University College, Aarhus
•H
ar et optag på 282 studerende pr. år. Halvdelen har studiestart i september og den anden halvdel til februar.
• De studerende skal ikke selv finde praktikpladser. VIA University College
har indgået centrale aftaler om praktikpladser med regionen og kommunerne og enkelte private virksomheder.
• 40 procent af sygeplejerskeuddannelsen på VIA er praktik.
30 procent foregår i kommunalt regi og 70 procent i regionalt regi.
16
TFDS 2–2018 · T E M A
Praksisudøvere inviteres med
Den praksisnære teori understøttes
endvidere ved, at vi inviterer praksisudøvere med ind i teorirummet
til at varetage undervisning på specifikke områder. Medvirken ved undervisning i simulationslaboratoriet
og ved introduktion til praktikperioder er ligeledes muligheder. Dét, at
praksisudøverne bringes ind i teorirummet, er utvivlsomt vigtigt for de
studerendes motivation i forhold til
deres uddannelse og fremtidige
virke i professionen.
Opfølgningen efter de studerendes praktikperioder er vigtig, da
studerende til tider har oplevet virkelighedens kompleksitet som værende for konfronterende, og de har
brug for støtte til at »fordøje« den.
Opfølgningen sker til dels i klasserummet og i særlige tilfælde med
støtte fra uddannelsernes studievejledere.
I uddannelsen til sygeplejerske
stilles der på bekendtgørelsesniveau
krav om, at praktikvejlederne har
pædagogiske kvalifikationer svarende til 1/6 diplomuddannelse. Det
er en forudsætning for godkendelse
af praktikstedet.3 I uddannelsen i

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm