eTFDS 2-2018 net - Side 15
studerende på til praksis end ek-
Om forfatterne
sempelvis universitære uddannelser.
Inden for professionsbacheloruddannelserne kan der dog være stor
forskel på omfanget af praktik, hvilket til fulde illustreres ved de to uddannelser i denne artikel.
Brobygning mellem
teori og praksis
I sygeplejerskeuddannelsen foregår
90 ECTS ud af 210 i praktikken. I ernærings- og sundhedsuddannelsen
er det (afhængig af studieretning)
mellem 30 og 42 ECTS. Det betyder,
at der i sygeplejerskeuddannelsen
er flere praktikperioder og dermed
flere muligheder for, at de sygeplejestuderende møder hverdagens
kompleksitet i løbet af uddannelsen.
Omend omfanget af praktik har
en vis betydning for de studerendes
evne til at bygge bro mellem teori
og praksis, er det forfatternes overbevisning, at det er andre forhold af
pædagogisk og organisatorisk karakter, som har større betydning.
Rapporten »Brobygning mellem
teori og praksis i professionsuddannelserne« fra 20132 indikerer, at de
studerende oplever en god forbin-
Karen Søndergaard
Uddannelsesleder for uddannelserne som professionsbachelor i ernæring og sundhed samt Bachelor
in Global Nutrition and Health på VIA University
College med ansvar for tilrettelæggelse og gennemførelse af de to uddannelser. Uddannet klinisk
diætist samt NHH-kandidat i klinisk ernæring.
ks@via.dk
Bente Rindsig
Afdelingsleder for sygeplejerskeuddannelsen på
VIA University College i Aarhus med særligt ansvar
for koordinering af praktik, personaleallokering og
studievejledning. Uddannet sygeplejerske og cand.
mag i idehistorie og socialantropologi.
beri@via.dk
delse mellem teori og praksis, hvis
derne. Der anbefales endvidere, at
man arbejder med, at undervisere,
der etableres forskellige former for
studerende og praktikvejledere dis-
et »tredje læringsrum« mellem teori
kuterer og tematiserer forståelsen af
og praksis udover selve praktikken.
teori, praksis og forholdet mellem
de to. Det er vigtigt at have praksisnær teori på professionshøjskolerne
og teorinær praksis på praktikste-
Et tredje læringsrum
Kendetegnende for begge uddannelser er brug af simulationslaboratoT E M A · TFDS 2–2018
15

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm